ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

گیل یار

راهزنی با لافند- داستان

راهزنی با کلت-با تفنگ-سرپور-با دشنه با قمه-چی دانم؟! با چاقو-با نیزه واسب-همه چی بیشناوستابید-بجز با-لافند -دست خالی با لافند(طناب)-لافندخالی!!.هرگز شیمی گوش نوخورد ابو(نخورده بود)-اما می گوش بوخورده-الان شیمیره تعریف کونم=دوست علی-ومیرزالی-دوتا رفیق -تاپ و تاپ بود-همه فکر کودید-کی باهم برار-عی سدا(هستند) از شما چی پنهان خلایق همه دانستید-کی اوشان دزد- ماهردا-همه جور دزدی -از اوشان برآمویی-----؟!

انگار او دوتا -نامرد-رشته کارشناسی ارشد دزدی-طی بوکودابود-دربهترین کالج های خارج از کشور.................؟!

روده گوسفندا-حسابی پاک کودید-عین لافند بلند-ازداخل کوچه خلوت-زواله سران (وسط ظهر تابستان)-پرتا-کودید-داخل حیاط مردم -که مرغ وخروس -ولوله بو....؟!

هرمرغی کی به حساب خودش از مرغان دیگر زرنگتر بو- شیرجه شویی-گوسفند روده سر-اونه قاپ زه ایی!! بخاطر اینکی-خروس مثلا" اون لقمه لذیذا -ازچنگ اون بیرون ناوره-واونره-کوفتا-نوکونه-روده یا-قورتاده(قورت میداد) -دوست علی(کی مردم برای رفاه حال خودشان اونا- دوزدعلی-صدا کودید)-منتظر اون لحظه حساس بو...میرزالی- هم اونور تر -پاس کودی آدم -پادم- از داخل کوچه دوار(عبور)  نوکونا.....؟!دزدعلی سردیگر-روده گوسفندا-بادکودی-عین بادکنک...؟!سردیگر روده کی -مرغ یا خروس بیچاره شکم درون دوبو-مثل لاستیک توییپ-گیر کوده وحسابی گره کور-خورده...بعد-دزدعلی-روده یا کم کم جمعا-کودی- مرغ بیچاره یا-عین اعدامی -کی دار -زند-ازحیاط به روی دیوار واز روی دیوار-هم درآغوش مبارک گیفتی-؟!سر دیگر روده یا-آزاداکوده-اونه باد-خالی بوسته--نقشه سرقت با موفقیت انجام-ومرغ داخل کیسه مخفی -ورهسپار -کوچه دیگر وخانه دیگر غروب هم با کیسه پر-روانه بازار ورزق وروزیغیر خداداده-روبراه-ونیاز به شکر گذاری از هیچ خدایی نوبو.. چیرره میرزالی -عی نفره-تعریف بوکودابو-کی دردزدی هم باید آدم توکل به خدا-بوکونه....

شاید باور نوکونید-تا عایا-(اینجا)هیچ ربطی به داستان راهزنی با لافند-ناشتی.اصل داستان بمانسته-اون درواقع -ماستان بو-کلا" جانم شیمی ره بوگویه-کی میرزالی-با دوزدعلی -علاقه فراوانی به لافند داشتید-وقتی ماجرای مرغ دوزدی حسابی لو-بوشو-حتی مرغ وخروسان هم-تعلیم بیداد-کی هرچی از اون طرف دیوار-داخل حیاط پرتا بوهه-با وجودیکه یک نوع غذایا-اما ممکنه -فوبوردنش(قورت دادنش) -زیاد جالب وبصرفه نوبوها(نباشه)-خلاصه مرغان اگر خر هم بوبوهد-(باشند) وقتی خوشانه-قوم وخویشا-دیند-کی با قورت دادن یک سر روده-بوشایید(رفتند)جاییکی عرب نی زه---چنین خوراکی را تحریم-کوند--کار به جایی فارستابو-(رسیده بود)بعضی مرغان -حتی ازروده گوسفند-وهرچیزی کی شبیه اون بو وحشت زده بوستید-مار گزیده از ریسمان سیاه وسفید ترسا----؟!

خلاصه میرزاعلی ودوزدعلی-خوشانه عقلا-روی هم بنایید نقشه سرقتا از آبادی به جاده منتقلا کوداد...شبان وقتی هوا کالاچ ملاچی(ابلق) بوهوسته(می شد)-لافندا-عامرا-شویید دوطرف جاده سنگر -گی فتید-میزاعلی-عی طرف-دوزدعلی هم اوطرف -دوسر لافندا-خوشانه-مچ دست گره -زده..؟!

لافندا ولا-کودید-کف جاده---هروقت ازدور-موتور سواری پیدا بوسته-چندمتر بمانسته(مانده)-به اوشان--هردونفر باهم از جا-بلندا بوستید-موتور سوار بیخبر ازهمه جا-ازکمر -یا گردن- خورده به لافند-وازجاده منحرفا بوسته-کف جاده -خورده زمین اون موتور-هم چپ کوده-خودش هم درب وداغانا بوسته-دوتا دزد نامرد-اونه جیب وبارو بنه یا-خالی کودید-حتی اونه موتورا  هم به سرقت بوردید-راکب بدبخت یا اون ترک سوار-شانس باوردابید-زنده بمانستابید(می ماندند)-اوایل مردم وپلیس فکرکودید-کی اوشان تصادف معمولی بوکوداعی دا(کرده اند) وبعد از تصادف اوشانه موتور به سرقت بوشویا......؟!

چند سال از این ماجرا گذره-وماه به ماه -چند فقره اوجور تصادف انجام گیفتی-(البته اوشان همیشه-موتورا به سرقت نوبوردایید) -اگر موتور سوار پول وپله ایی همرا بداشتابی(داشت) -نیازی به سرقت اونه موتور نوبو-و-دزدی اموال اوشان هم بعداز تصادف توسط افراد یا ماشینهای عبوری-تلقی وشکایتی هم اگر صورت بی گیفتابه- بدون ترتیب اثر راکد مانسته-به امید روزی کی دزدی درجایی دستگیر بوبوهه وسرنخی بدست بایه -بعضا چون موتور سوار شانس باوردابو وزنده بمانستابو-برای مال ومنال شکایتی انجام نیگفته(نمی گرفت) اکثر مردم عادت دارد-کی درمقابل هراتفاق ناگواری خدارا شکر بوکوند -کی بازم جای شکرش باقیه -کی بدترازین نوبوستا؟!

عی شب -میرزاعلی ودوزدعلی کی-سنگر بیگیفته ودر کمین بود-ازدور -عی تا تک چراغی در جاده -معلوم به-غافل از اینکی۰

هرتک چراغی ممکنه موتور نوبوها........؟۱میرزاعلی ودوست علی با نزدیک شدن-موتور-اعلام آماده باش وبرای اجرای نقشه

قیام کوند-اما افسوس تا بفهمد-کی او تک چراغی موتور نیا -بلکه عی تا-کامیونا-کی اونه یک طرف چراغ بوسوخته یا...؟! کار از کار بگذشته وراننده کامیونهم -بی خبر از همه جا اون دونفرا -چند ین کیلو متر-کف اسفالت جاده فاکشه(می کشد) وبا خودش

بوره(می برد)-ازقضا اون دونفر تا موقعی که بی هوشا نوبوستا بود-تلاش کوند-لافندا از خوشانه مج دست بازا کوند-اما موفق نوبوهد-(نمی شوند)خوشانه (خودشان)را نجات بدهدچون کوره تشکه(گره کور) بوخوردابو.بازا نوبوهه-کامیون اوشانا-مثل سگ

فاکشه وبا خودش بوره تا پلیس راه-مامور -کی اونا ایست دهه تو روشنایی متوجه -طناب وجسد متلاشی شده-بی سر ونصف کله وخلاف ملاف-(لباسهای )-پاره وسرو دیم(سرو صورت) خراشیده- بوهه-راننده کامیونا -بیچاره یا بازداشت کوند-تا صوب (صبح)-هم کاردان فنی برای کشیدن کروکی -احضار بوهه-(میشه)-با دیدن لافندکه درمچ اون دوتا دوزد -دبسته بو...کل ماجرایا کشف کونه- کی ماجرا ازچی قراره...وچیره دراون جاده اونقدر تصادف موتور سوار-طی چند ماه انجام بیگیفته یا.....؟!

پرونده میرزاعلی ودوست علی تا قیامت دبسته(بسته) به- وشاعرفرمایش کونه کی:دوست میرزاعلی -کی شوییدی-موتور شکار دیدی  کامیون با اون دوتا بوکود چی کار .....؟

                                سنگ سفال-اوشانه سر-خاک کربلا-آمی سر

 


عمووالزایمر - داستان

پیلدانه مرغ گرویی - داستان

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

چه کسی آنلاین است؟

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم