ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

گیل یار

من نانم،من چانم - داستان

 کاساگول کرا-خوزنانه یا سفارش کودی کی هرکس امروز- درب بزنه -می آمرا کاربداره-گویی -من خانه نی ساما!!بیچاره" اونه خانم –بوگوفت-اگر واپرسی-کویا بیشه یا-گی بگم؟! کاساگول بوگفت: بوگو خومردانه بوشه یا-فومن؟!زناک بوگوفت  اگر واپرسی چیره بوشه یا-چی بگم؟!کاساگول بوگفت......

آعووووو-زناک -توچقدر خنگی بخدا!! بگو لش بوبوردیا-فومنه سه شنبه بازار؟!زنانه بوگفت-امروز کی چهارشنبه یه؟!بوگو دیروز بیشه یا-هنوز لش-ناورده یا-زناک بوگوفت: اون مرا نگه ورف هوا چی بازار؟!کاساگول -عی تا نفس عمیق بکشی عینه تنوره دیو-آتش ازاونه داهان-آمویی بیرون کاساگوله مغز آلاو (بخار)کودی-کم کم ده کرا جوش آوردی زناک خم خوره غور غور کودی-بازار مگر شبانه روزی یه0 مرداک باغیض بوگوفت زناک ..بوگو -می مردانه فکر بوکود یا- فومن برف نوارسه یا!!!! زنانه د-نتانست خورا کنترل بوکونه. غش غش بزا زیر خنده-حالا نخند-کی بخند...مرداک بخداتو تی عقلا بوخوردایی !!محوه محوی هاچین..تا فومن برف نایه-کلده برف نایه کی-...اصلا" برف هورا شروع بوخو -بعدفارسه -عارا ابر-ا ز دریا حرکت کونه مرداک-نه ازکوه....؟!گاساگول کی خوب متوجه نبوبا-اون چی بگفتا-باتوپ وتشر بوگوفت-تی داهان مگر زبان دی نه؟!درجواب بوگو-آقا فضولی موقوف-زناک مچه چمست-بااخم وتخم-بوگوفت-کاساگول مرا فضول قرار دهی؟!

کاساگول-بوگوفت-بلانسبت تو...جان تو اصلا" متوجه نوبام تو- اون سوالا- واپروسابی یا-یا اون مرداک-زناک بوگوفت اون کی ایا-نی سه-مثل اینکی مرا گوفتاندری فضول

****************

 کاساگول بوگفت-زناک از حق کی نگذریم-فضول کی -عی سی وگرنه من یک کلام ترا سفارش بوکودام-تونیم ساعته کرا مره فلسفه تاشی..اصلا آمی خر از کره گی دم ناشتی-توآمی نانه خوری –مردومه لبلا گیری-اصلا"- فومنه وابده. ..بوگو خو-نانمه کویا بوشه یا....آخه ترسم بوگویم- رشت بوشام یا صومعه سرا بعدعی جور دیگر لوغاز باخانی-وفلسفه ببافی...ولش کون بوگو خونانمه زناک بوگوفت..یعنی من مرا بیغیرت وبی عار جلوه بدخم-مرا نگه تو چی جور زناکه بی خیالی عی سی یا- اجور ظلمه هوا-خبرناری یا -تی مردانه کویا بوشه یا؟! می دس مره می آبرویا بوبورم-ناحق؟! اساگول بوگوفت زناک -تو کی اونا نشناسی -اونم ترا-.. ناشناس کی آدمه آبرو نشه-اون اورا شه-تونم آیی خانه -آب به آب نشه دانه به دانه.

غیرازون-من کی جایی نوشامه-من کی هایا -لش دارم اصلا" تو کرا مم جعفره مرا-همکاری کونی -بایه مرا بیگیره...؟! تو می سری-یا-اونه سر؟!بخدا-اونه دس می یقه دکفه-د-ول کن معامله -نی یه

*****************

زناک بوگفت-مم جعفر د-کیه؟!کاساگول بوگفت تونشناسی-شاقاجی شینه؟ مقداری ازمن طلبکاره-پارسال ترا یاده-مرسی تشت بیهابوم با مجمع وگمج وتبجه-تیان و خرت-پرت دیگر...آمی کبری جهیزیه ره؟!آخه اونا قول بدابوم چهارشنبه -یعنی امروز بایا-خانه خو طلبا فاگیره -اما برف همه  می برنامه یا-  بهم بزا-دیروز قراربو  ...علیگول جمعه بازاری خوبدهیکاری یا - باوره خانه-مرا فادهه...پول شلتوک پاییزه گم..منم براساس اون قول -می طلبکارا قول امروز بدابوم-اون کی دیروز نامو-من امروز نتانم جوابگوی بدهکارببم-دس دستا شناسه- ازطرفی هیچ کس تقصیر ناره-بجز هوا خرابی وبرف وبوران...خدا نوکونه-تی بدهیکاربیخیال ببه-تی طلبکارسمج...خداگرگ بیابان قسمت نوکونه زناک تونانی  من چی کشاندرمه ازقدیم بوگفتانه طلبکار همیشه سلامتی یه خوبدهیکارا -خوایه-مبادا کی بیمیرا-اونه طلب گوزمالا -بوها!!مرداک خودش خو بدهی جوابا-زورکی دهه- میل داری -وابد و وارث -کی مثله حارثه -آدمه جوابه بدهی یا- بده؟!

زناک بوگوفت -ترا صدبار بوگفتام با غریبان ناشناس -بده بستان نوکون محل نوکونی -تی گوش بی صاحب  بدهیکار نیه..حالا من باید تی ندانم کاریواسی مرتکب گناه ببم-دروغ قول ببم-اونه ناما مردم  بناعید دروغه مصلحتی؟!کاساگول بوگوفت -وابده تو لازیم  نیه بیشی..دم در...هرکی دربزا-می گداعلی جان شو-بازا -کونه مرتب -گولا مانستن گویه می آقاجان خانه نی-سا-یا... و-اونا راحت دکا- کونه-تو تماشا بوکون -پیر شوی گداعلی جان- من ازاول بیخود-تی مارا دچارا-بابوم  برای عی تا-کاره کوچیک ره...جان زاک –بعداز(جوابه-می آقاجان خانه نی عی سه یا)- هرچی ازتوسوال بوکود-یک کلام گویی.................؟!

-من نانم-من چانم-من نانم -من چانم؟!

زناک بوگوفت -ترا بلا بیگیره مرداک...چیره ازاول نوگوفتی ...ان جواب کی خیلی راحته-آمی سرا کچلا کودی -بیخود-مگر من بمردامه- خودم شم-ها جوابا -دهم -چیره جاغاله بوشو دم درب -دویست متر  حیاطا ردابوهه-سرما بوخوره زکام بیگیره...رایان همه دبسته نا-نه دکتره-نه دارو...نه پول خودم شم...گویم  من نانم می مردانه کویا بشه یا-کی آیه-من نانم!! کی نایه-چیره بشه-کورا-بشه؟!من نانم -من چانم-من نانم-من چانم

 **************

هنوز بوگو-بیشتاو-ماجرا بو...کی درخانه به صدا بامو. ...چی جور صدا-هاچین تعزیه خوانان طبل بزنیددوران فاگیری  ره!!-صدا پشت صدا...مهلت نده کی تی پاوازارا-دوکونی ...کاساگول زن وخان بزا-باموم-باموم- اما صدا قطعا نوبوسته-زناک بوگفت-عاعووووووووووووو-

گویی سرباورده یاکاساگول بوگفت زناک-بخدا-پدرسوخته -خودخودشه!!-دست پاچه یه-شش ماغه بدنیا بامه--اگر اونا –دکا کودی..عید دم..جانه گداعلی -دولنگه گوشوار تره هینم.فاندر-فاندر--می جان کرا پرکه؟!!

زناک بوگفت -گوشوا رعی لنگه یم مگر به؟دولنگه یه ده!کاساگول بوگوفت زناک-ترا به جان گداعلی فیس دمش (سهل انگاری) نوکون-بیا بوشودرا بازا کون-بجنب-ده-ترسم اون پدر سوخته دیوارا واچوکه بایه حیاط درون-تا خبردارا بی-دینی اطاقه کشلاخ-(کنج) نیشته-از سرمایی دوچوکوسته(چسبیده) بخاری هیزمی یا!اونه گاز به گاز-خوره اسب نعله مانستن صدا دهه؟؟ مجبوریم کی هی خشکه هیمه دوکونم بخاری درون-فردا معطلا بوخیم آمرا گی گرمه-عرق بزه-هیمه فعلن لازیم نیه-اما اونه باید آمی داشته داریی یا بسوجانم-ناهارموقعه-هم عی صه-چای کی باید اول بوخوره...خلاصه اونا حسابی -گرما کونیم نرما کونیم -خشکا کونیم -سیرا کونیم ...به حال وهوش باوریم-تازه دکفه می جان...یاالله تی بدهیکاریه فاده-وگرنه ازاطاقه کشلاخ جنب نوخورم..زناک- عاکی تاهسا-بوشابو...کاساگول هتو گب زه...صدایم لحظه ایی قطعا نوبوسه!!-کاساگول بوشو-اطاق گداعلی بیگیفت ماچ بوکود-بوگفت گداعلی جان-می جان پرکه-من کراشوم چوبی صندوق-(بج انباره )-میان جوخوسم اگریک وقت -بامو اطاقا نگاه بوکونه خاطر جمعا بوخه-نگی -می آقاجان -کویا-عیصه یا.....گداعلی بوگوفت-من الان دوازده سال دارم-فکرکونی من خنگما؟!کاساگول بوگوفت-نه آقاجان تره بیمیره...تواصلا" اونه صورتایم-نیگا-نوا-کودان-آخه..تی سرامال زاکان پاک ومعصومید-دروغ بگیداوشنه-دیم قرمزا بوهه ازخجالتی-آدمگاوم ببه-فهمه کرا-دروغ گوفتاندره-تی سرا تاودن بیجیر-بوجور ناور اصلا..یعنی من کرا خجالت کشه ما...خب کرا دیرا بوخه-من بوشم صندوق میان-کاساگول خوکله یا تاودابو صندوقه درون-اونه تنه بمانستابو-بیرون-گداعلی بوگوفت -اصلا" آقاجان من آیم صندوق رو -نی شینم-کاساگول کی صندوق درون چهارپاچه بزابو-با صدای خفه وحناق بیگیفته -دادبزا-نه زاک -نه زاک..خایی مرا زودتر خفا-کونی...؟!

زناک کتله صدایا-گداعلی بیشتاوست-وازا-کود ایوان سر....چی بو -بوشو -؟!دکاکودی مارجان...؟!زناک درحالیکه با احتیاط خوپشت سر-روبه درحیاطا.. نگاه کودی -کرچه خنده مرا بوگوفت-اون کی سهله- اونه پیرا -هم دکا-کونام  بوشو خوپشت سرایم نگاه نوکود -بترسام اونه تعارف بوکونم بایه تو-تعارف امدونیامد-داره ولی بیچاره از سرما-سگا مانستن پرکسه(می لرزید) مئ دیل اونه بوسوخت بخدا-اجور-هوا-خوک ازخو گومار -بیرون نایه-ولی معلوم بو-خیلی پدرسوخته بو- -پول واسی بزه بیرون-..مال دنیا مگر چقدر-ارزش دره؟!

تی جان بیافته یه؟تی آقاجان کویه گداعلی جان؟! گداعلی صندوقه نشان بدا-اونا-اویا-جوخوفته...!! زناک بوگوفت خاک به می سر...هتو کی دره صندوقا کرا راستا کودی-غور غور م کوده-خجالت نکشی مرداک یاالله بیا بیرون-عا چی کاری عی سه؟!

کاساگول فکرکوده-مم جعفرم-اونه مرا بامه یا-داخل اطاق..چهارچنگولی درا بیگفتابو-ولا نوکوده!!زناک بوگوفت -یاالله بیا بیرون-توآمی آبرویا بوبوردی گداعلی ورجه...زاک سفیان باورد....بیا بیرون بینم...کاساگول واپرسی-مرداک بوشو-تی دنبالا -نامو اطاق؟!زناک بوگوفت-بایه اطاق-؟!مگر خربسته گایه؟! هرکی خوسرا تاوده بیجیر مثل گاو-بایه دورین؟!مگر من واهالم؟!کاساگول بوگوفت حق داری آخه تو اون پدر سوخته یا نشناسی!! بعد-باکمک زنانه-باموبیرون-بوگوفت به خیر وخوشی بوشو...؟!

زناک باغرور بوگوفت-پس چی کی بوشو....اینقدر-من نانم -من چانم بوگوفتام-کی دوتا پا داشته دوتا پایم قرض بوکود-لوتیسا گیفت؟!بیچاره ازسرمایی سگا مانستن پرکسه؟! کاساگول خودوتاکف دستا به طرف تقل اطاق بیگفت وبوگفت خدایا مرا ببخش-می زنانه یا هم ببخش-بیچاره گوناهی ناره-من اونا داخل به گناه بوکودام=زناک بوگوفت -تو عمرم -اجور خورمه دروغ نوگفتابوم-خیلی می دیلا به چسپس...؟!کاساگول نفس راحتی بکشی وبوگوفت -تنها بو-یا اونه شاگردم اونا همرا بو....پیاده بو یا سواره؟

!زناک جواب بده پیاده بو-کاساگول بوگوفت -پدرسوخته خیلی  خسیسه-اسب مرا نامو...مبادا-اسب مریضا به- تلف ببه؟مجبور ببه اسب دیگر بیهینا! زناک بوگوفت-پدرسوخته چلاق پا مرا-پیاده باموبو....؟!

کاساگول بوگفت-چلاق بو؟!قدبلند نوبو-کلاه شاپوناشتی...؟!

 زناک بوگوفت نه-قورباقه قدبو-مچه دکفته-پیچا سبیل.... ازتو به نظرم بزرگترو پیرتر بو.....!!کاساگول چومان کم کم کرا گشادا بوسته...زناک -مم جعفرچل سالم ناره- دومتراونه قده-تو کی یا گفتاندری...؟ اونه پای چپ چلاق بو. ..زناک بوگوفت--چیه چی؟!چیره اصول دین واپرسی.. .تی خیال جمع ببه-بوگفتام تو -دو-سه هفته خانه نایی یا؟!

 کاساگول دوتادستی فوکوفت خوکله تانا...زناک بوگوفت  ترا چیره زنی؟!کاساگول دهن قفل بوبابو-نعره کودی-نعره کوده...باصدای خفیف بوگفت زناک پدرسوخته بیچاره بوبام-اون علیگول جمعه بازاری بو...

وای خاک به می سر...اون خوبدهیکاری یا -باودابو...عجب کاری بوکودیم نوگفتام تو عرضه ناری یا-عی تا-کارا درست انجام بدهی یا...؟! آخه چیره اونا-سوال نوکودی تی کاره خدمت چی عی سا؟!

زناک بوگوفت تومرا بوگوفتی-گب اضافه نزنما...فقط فقط بگما-من نانما-من چانما-ترا الان جخطرا(فراموش) شو حالا کرا تاودی می پا...خجالت نکشی-آمرا دروغ قول  بوکودی -عی چی طلبکارم عی سی؟!

کاساگول درحالی که ازشدت ناراحتی لغوه بی گیفتابو...بوگوفت -نوگوفتی -خومردانه عاکی آیه خانه....؟!

زناک بوگوفتابو-دو-سه هفته نایه...ولی ازترس اینکی-پایی بوخوره..بوگوفت -چیره بوگفتام یکی دوساعت دیگر-تو-واگردی یا خانه؟!-زیرچومی کاساگوله پاستان دوبو...آخه هروقت کاساگولا-جه ناراحتی لغوه گیفته-بسته کتلا-کی اونه سر نیشتی-پرتاکوده-اونه ره...کورم کلاچم-هرجابوخورد-بوخورد!!

کاساگول بادادوفریادبوگوفت-زناک توهاسا-بوگفتی-اونا بوگفتاما-دو-سه هفته من نایما-خانه-الان تی حرفا -واگردانی...زناک بوگفت بخدا-به دین نوگفتام-کاساگول باور نوکود-زناک بوگوفت به قران-به پیر به پیغمبر-نوگفتام کاساگول بازم باور نوکود-زناک بیده کاساگول کرا جابجا بوها- ازترس جانش بوگفت -نه به ابوالفض قسم-دروغ بوگفتام تره ابوالفضه ناما کی باورد-کاساگول باور بوکود.زناک خودیل میان بوگوفت قسم مصلحتی یه ده- وقتی دروغ مصلحتی داریم-قسمشا هم باید بداریم- ازمی جان کی واجب تر نیه-کنده می کلا بوخوره کی بدتره...نمازه درون استغفرا کونم -کاساگول بوگوفت خداراشکر-کی نوگفتی دو-سه هفته--وگرنه اصلا" دنامویی!خوبدهی یا باوره...با این حساب اون آدمه خوبی عی صه-یکی دوساعت دیگر آیه...الانم حتما" بالا محله خو خسر براره(برادر-پدر زنش)-خانه!!

 

ناهارا بوخوردان-کاساگول مدام کف به کف زه وافسوس خورده-شکارخوپا مرا بایه تله-تو نتانی اونا-گیفتان-حیف کی هوا خیلی سرده وگرنه الان شیمه- بالا  محله اونه دنبال....زناک بوگوفت وابده-مگرتی جان بیافته یه؟!خودش آوره-می دیل مثل آب وآیینه روشنه-هادم هودم-(عنقریب)-کی دواره در بزنه گداعلی بوگوفت-عای دفعا-آقاجان -من شوم درا بازا کونم-گویم آقاجان بامویا! کاساگول اونا سر-تشر بزا-بوگوفت تود-خفه قان -بیگیر-لازیم نوکوده-خودم شوم....ازاولم باید خودم بشابیم- دم در-سزای دروغ هانه؟!فقط خداخدا بوکون دواره بایه؟!

*************  

بخاری هیزمی دتابسابو -کاساگولا-گداعلی یم-واخوابه نازا -شابو-زناکم خوره درازا -کی شابو- خشکه گوسفتد پوسته سر-اونه چومان لنگه به لنگه نیم ایزگری باز بو-کاساگولا -جندر ده!!کاساگول بوگفت زناک مرا ببخش- ترا بی حرمتی بوکودام -تو خیلی زنه خوبی عیسی بخدا....حق با تو بو-آدم نباید دروغ مورغ جدخه--پاخوره!! حالایم من کرا خوسم-اگر کسی دربزا-تا تانی مرا بیدارا -کون-ترا دیل نامو خودت بوشو-بوگو می آقا خانه عیسه یا -پول فاده -قشنگ شماره کونی-هفتصدتومن -تمام -کم نوبوهه منکی بوخوسم-تقل(سقف)-خرابا-بوهه می سر-ده-خبردارا نوبوهم -باور بوکون نیمچه زکام هم دارم-تا دم در هم مره ضرره بوشم

***********

هتو خوشانه زن ومرد گب گب زئندوبود-کی درخانه به صدا بامو از اوی دفعا هم بدتر...کاساگول ازخوشحالی درپوست جا نی گیفته-خوکف دستا به آسمان بلنداکود-بوگوفت خداراشکر-هزار بار- زناک بدا خودم بوشم درا بازا کونم-من کی چلاق نی ام-چیره تو بیشی -ببین زن-تازه آمان تصمیم به راستگویی بی گیفتیم ونگیفتیم-اونه ثمر ونتیجه خوب آشکارا بو-طلبا فاگیرم-پونصدتومن فادم مم جعفرا-دویست تومنم-آمره مانه-ازمستانا-خوش وخرم سرکونیم-عسا-ورف بایه سه متر-چی غم داریم- من شم پولا فاگیرم تونم بوشو گاو وگوساله واسب ره ایزه کاه ویونجه بنه گناه داره؟!!!!!!!!

کاساگول بوشو بطرف درخانه-زناک بوشو به طرف درطویله تی چوم روز بدا -نیدینه...کافر شرا ببه -تا درا بازا کود-بیدی پشت در-مباشره کیخدایه...کاساگول جان به پرکش بامو- اونه گازان کس بکس خورده-هرچی گرما ازصبح خو-جانه جا- ذخیره بوکودابو-همه به هوا وهدر بوشه-انه جان بوبو عینه تنگر...خواسته درا دبده-مباشر خولگدا بنه بین دوتا دره لاخه!! واناشت دردبسته ببه-کاساگول واپرسی-چی عی سه-چی ببه-چی کارداری؟!مباشر بوگوفت بوشو تی اسبا اوسان-مرا بوبور تا فومن!!!

کاساگول نزدیک بو غش بوکونه-ازته جگر داد بکشه -فومن فومن کویایه؟!---مگر می جان بیافته یه...؟!

مباشرشلاقا فوکوشی(کشید)-به کاساگول سروکله-..وتشر بزا-پدر سوخته یالله زودباش دیرابو.....؟!معطل نوکون!!

خدا-کاساگولا دینی-عین میت --اونه چانه قفلا بابو خودیل میان بوگوفت خدایا چی بوکونم-سالی کی زوره چهارده-پونزده مایه؟!شایدیم ویشتر مباشر پدرسوخته یا-اصلا" حرف حالی نوبو... ورف فیته فیته دوباره شروع به وارستن بوکودابو کاساگول درب طویلا طوری با لگدبازاکود-کی عی لنگه  بیگیفت زناک کمرا-مهلت ندا-زناک حرف بزنه-پدرسوخته بوشو می جوخا وپشم جورابا باور-زناک بوگوفت کیه-چیه-کویا خایی بشی...مباشر ذاهاربوکود-ری کاساگول بامی یا-بایم کاساگول باخنده تب بوکوده وزورکی جواب دبا-نما آمون خودم کرا آیم -جناب......بعد زناکا چشم غره بوشو- غرونلندکنان بوگوفت خداخدابوکون من سالم وانگردم -کی حتما" وانگردم-وگرنه ترا طلاقا دخم پدرسوخته. ..دروغ مصلختی نتانی گفتان ها؟!

قسم ابوالفض ناحق خوری.... کاساگول اجبارا" با مباشر بوش آکی -بامو خانه؟!ساعت ۱۲شب-بیچاره زناک چوم به چوم نزا کاساگول فقط بتانست خورا فارسانه خانه-اونم چی بااسب مثل آدمی کی درجنگ گلوله بوخوره...اونا-آویزانا کوندپشت اسب باطناب دبدد-کی توراه ازاسب نکفا... زناک کاساگولا کی جنازه خالی بو-ازاسب باورد-بیجیر اولین چیزی کی واپرسی(-مباشر چی بو؟)-کاساگول فقط هون عی تا سوالا بتانست جواب دعن(-فومن خوماره خانه بعسا) من تنها واگردستام-بعدهم غش بوکود!!-نشان به اون نشان کی کاساگول- یک ماه تمام خانه بستری بو.مباشرنوگوفت تو مرده ایی یا زنده- زناک روزی هزار بارگوفته-خدا شیمی ریشا بزنه-ظالمان می گداعلی بی آقاجان بوکودید-کاساگول کی کم کم درحال بهبودی بو-گوفتی نه زناک قضا بلا دورا بو-کرا خوب بوخم-ولی عبرت بی گیر-دروغ مصلحت آمیز ترا فراموشا نوبوهه-قسم ناحق بوخوردی پاپیچ آمان بوبو....

 

 

 

 

----------------------------------------------------

گدابازی داستان

کی شی مین جیر - داستان

پدرسوخته های تاریخ-داستان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

چه کسی آنلاین است؟

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم