منوی اصلی
!T_(buffered)
صفحه اصلی
گیلان
مشاهیر
ادبیات گیلکی
آرشیو
وبلاگهای گیلانی
سایتهای گیلانی
جستجوی پیشرفته
گزیده آثار
آرشیو اخبار سایت
غذای گیلانی
تازه ها
!T_(buffered)

کاریگیلماتور !!!
!T_(buffered)

21.gif

اگر موفت ِ گبان َ بیهه بید ، خایلی یان ملیاردر بؤستید !

 واگردان فارسی :

اگر حرف های مفت خریدار داشتند ، خیلی ها میلیاردر می شدند.

 

گیلکی تقویم
!T_(buffered)

حاضرین در سایت
!T_(buffered)
T_( 42 میهمان حاضرند)
آمار و خروجی سایت
!T_(buffered)
...
ر T_(چاپ) T_(ارسال به دوست)

ر = پسر
راب = کرم حلزون
راب ایشکن = پرنده ای حلزون خوار
رادکفتن = به راه افتادن
رادوار = رهگذر

راروخان = راه آبی
راست َ گودن = بلند کردن
راسر = سرراه
رافا = منتظر
رجا = جدول آب
رج دام = دام اصلی
رچ = ردپا
رچ اوسادن = رد گیری
رچ زن = ردشناس
رخشن = ریشخند
رزدار = درخت انگور
رزین = لاستیک
رسئن = رسیدن
رسانئن = رساندن
رمانئن = رماندن
روبار = رودبار ، روی بار
روت = لجن
روخان = رودخانه
روشناس = معروف

ارسال یادداشت
  • لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب در اینجا ثبت کنید.
نام:
وب سایت شما:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
یادداشت

کد امنیتی: (کد مقابل را داخل کادر وارد کنید)* Code


نمایش لینک این مطلب در سایت شما

  اولین یادداشت برای این مطلب

v.1.4.6

16 queries executed
1
SELECT template, client_id, menuid FROM mos_templates_menu WHERE (client_id=0 or client_id=1) AND (menuid=0 OR menuid=38) ORDER BY client_id, menuid
2 DELETE FROM mos_session WHERE (time<1406869114 AND guest>=0) OR (time<1406868214 AND guest<0)
3 SELECT count(*), type FROM mos_stats_agents WHERE (agent='Unknown' AND type=0) OR (agent='Unknown' AND type=1) OR (agent='com' AND type=2) GROUP BY type
4 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type=0
5 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type=1
6 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type=2
7 SELECT folder, element, published, params, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 ORDER BY ordering
8 SELECT * FROM mos_menu ORDER BY name
9 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='112' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2014-08-01 13:13:34') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2014-08-01 13:13:34') AND a.access <= 0
10 SELECT count(*) FROM mos_akocomment WHERE contentid='112' AND published='1'
11 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'bot_linkthumb' AND folder = 'content'
12 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, published, m.access, m.groups FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '38' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
13 SELECT count(session_id) as guest_online FROM mos_session WHERE guest=1 AND (usertype is NULL OR usertype='')
14 SELECT DISTINCT count(username) as user_online FROM mos_session WHERE guest=0 AND usertype <> 'administrator' AND usertype <> 'superadministrator'
15 SELECT a.params, a.option FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
16 SELECT a.params, a.option FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'