ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

گیل یار

فیلمنامه

 

گويده: چارشنبه‌سوری شب‌

بمردان‌ آيه‌ده‌ خوشان‌

 

خانه‌مان‌ سرزنده.

هنه‌خانی خانه‌ آدمان‌

اَشب‌ همه‌ جا سونهده،

ايوان‌ سرايتا سُفره‌ واشانده.

واوین 1

جاجیگا:انزلی بولوار

ایتاچن اشکوبه زاستاب

نيصفه‌ نيمه‌ فوگوردسته،

‌ ‌در و ابوشكا بزه‌ لابدان‌ تا، چن‌ تا موز بگوده‌ چيك‌ چي.

‌ ‌ايتا بوخوفته‌ ساعت، لوجانك‌ جير ديفا‌ل‌كش‌ بدا خورا دخشار،

‌ ‌‌ ‌چن‌ تا آزادار.

‌ ‌اي‌ دسته‌ آب‌ كاكايي، ايتا شل‌ خوينه، چن‌ تا چی چی نی

ایتا دوکشاسته فار.

واوین2

[انزلي‌ ارمني‌ بولاق]

‌ ‌ايتا لاكو، كاس‌‌ چوم، گرینجي‌ مو، ايتا مزاره‌ سر آواز خانه:

‌ ‌‌ ‌«من‌ و تی آشنايي‌ كی بنابو

‌ ‌‌ ‌من‌ و تي‌ جدايی كی بنابو

‌ ‌‌ ‌من‌ و تي‌ آشنايي‌ گوشت‌ و ناخُن‌

‌ ‌‌ ‌گوشت‌ و ناخُن‌ سوايي‌ كي‌ بنابو»

‌ - دا- بيس‌ تا زن‌ و زای، اون‌ آوازا گوشا دِئن. كوركي‌ آواز وختی تومانابه، ايتا زنای ایتا سويده‌ لچكا كوركي‌ سيا لچكه‌ سر تاوده

-واوین 3 [ايپچه‌ اوشين‌ تر، جاده‌ سر]

ايتا فايتون كرا گِشه‌ برد اندره

‌ ‌فايتون‌ پوشت‌ چن‌ تا حلبي‌ قوطي‌ رقاصی كونن، ايتا باري‌ باربند پوشت‌ زن‌ و زای دس‌ كلا زنن، ايتا دسته‌ ساز و ناقاره، اوشان‌ پوشت‌ سر.

‌ ‌چن‌ تا قولدور ايتا ک‌ل‌ ورزايا چار لافندی دُوانن‌

واوین 4

لله‌ كله، مورداب،

ايتا جرگه‌ اورديك، اورديك‌ زای

ايتا تك‌ و تنها كُرپی، بولوار، باركاز، كرجی

باد شل‌وشندِرا دورشين‌ آوره‌

لول‌ كونه‌ كرپُی درزو دالانه‌ مين‌ جوكونه‌

اورديك‌ زاكان‌ آ‌ب‌جا بوجُر آيه‌ده. دونه‌ دونه‌ بلوارا مجده‌ تاكرُپي‌ جير.

‌ ايواركی دكفده‌ بلوا‌ر شلوغی مئن، تا چوم‌كار كونه‌ زن‌ و زآك، زهار، هرای.

واوین 5

سیمبرصارایی،

‌ ‌هفتا جا، هفتا كوُپه، سرچينا ول‌ بيگيفته‌

‌ ‌زاكان‌ سرچينا آتس‌‌ جا وازكونن، خانن:

‌ ‌‌ ‌«گول‌ گوله‌ چارشنبه، فردا پئن‌شمبه‌

‌ ‌‌ ‌به‌ حق‌ پئن‌شمبه‌

‌ ‌‌ ‌نگبت‌ بشه، دولت‌ بايه‌

‌ ‌‌ ‌كُنه‌ بشه، تازه‌ بايه»

[هو زمات، كوچه ن‌ سر]

‌ ‌هوتو كُپه‌ كُپه‌ آتش، هركي‌ وازكونه‌ گه:

‌ ‌‌ ‌«زردي‌ بشه، سورخي‌ بايه»

‌ ‌چن‌ تا تازه‌ تونگوله‌ جوان، ول‌ بيگيفته‌ چوب‌ فيتيله نااَطرف‌ اوطرف‌ كوچه‌ راسته‌ واكارن.

-

واین 6-[هنده‌ ارمني‌ بولاغ]

‌ ‌چن‌ تا لاكو، لاكون‌ هر تا قبر سر واكارن‌ ايتا چوچراغ

- [ جه‌ بوجُر]

‌ ‌همه‌جا كُپه‌ كُپه‌ آتش، ول، فشفشه، تير و توفنگ‌ صدا، ايتا دسته‌ كر‌پ‌ زن‌ صدا، كس‌ به‌ كس‌ خوردن‌ اي‌ كورور سنگ‌ صدا.

واوین 7-مول،بولوار

‌ ‌ايدانه‌ لل‌ نپره، چوم‌ را به‌ جايي‌ نبره، شبه، گو‌ره خوله.

‌ ‌مو‌ل ور، دريا لپه ن‌ سركوبن‌ سنگان‌ سر گوله‌ گوله.

‌ ‌تك‌ و توك، دور و نزديك‌

‌ ‌گوم‌ گومه، سگ‌ لوب، دس‌‌ شوب، ورزاخوس.

‌ ‌آسمان‌ سيا ابرانا خو شلان‌ قوزه‌ فزه‌

‌ ماه‌ دووه، ان‌ تِغه‌ گير كونه‌ ابران‌ چش‌ پرانا.

واوین8

ايتا ميدان، چن‌ تا راسته‌ دوكان.

‌ ‌اتيا كوچه، ايتا شلمان، كوچه‌ چان‌ پس‌‌ پوشت‌ ايتا كُنه‌ دروازه‌ جا ايتا فانوس‌ جلاخان‌

[دروازه‌ واوه.]

‌ ‌ايتا تلاري‌ خانه‌ ايوان‌ سر، ايتا پير زناي‌ كتل‌ سر نيشته‌ رايا فنديره.

‌ ‌توندا توند هتو كرا ايتا ماشک بافه. ايتا كوركي‌ صاراتان‌ آش‌ پختاندره‌

‌ ‌خانه‌ دو چو‌ب‌ جا ايتا سوتكا نِك‌ كوبه‌

‌ ‌حيا‌ط‌ چا‌ك‌ ور دونه‌ نارنج‌ دار، ايدانه‌ مازو، ايوان‌ چنبي‌ كون، ايتا رج‌ گولدان‌

‌‌دوچو‌ب‌ گرگ‌ جا چن‌ تا كويي‌ جلاخان

‌ ‌اوشن‌تر چن‌ تا پارو

‌ ‌ايتا بند جا، توب‌ خوره‌ با‌د مره‌ ايتا پيرهن‌

‌ ‌ايا اويا پاره‌ پوره‌ پره، ايتا فوگوردسته‌ لوتكا

‌ ‌آسمان‌ سينه‌كش‌ چن‌ تا خوتكا.

- [بازم‌ هويا- تلار- تلار اتاق]

‌ ‌لاكو ايتا وازابو ابوشكا پوشت‌ ايسا رايا فنديره، گاگلف‌ ايتا فانوسا هوامين‌ تكان‌ دهه.

‌ ‌ايوان‌ سر ايتا سفره‌ واشاده، ايتا تونگ‌ آب، ايتا قداره‌ آش، ايتا آينه، ايتا سو

واوین 9

[شب، جه‌ دورشران]

‌ ‌اتيا لوخت‌ و سولنده‌ مرداي‌ ايتا داراَ‌ به‌ كولا گيفته‌ هتو دووه، ايتا روخان‌ زاك‌ جا دواره‌ تاريكي‌ مين‌ آويرابه.

‌ ‌اوشالانه‌ جوم‌ جومه، ايژگيره.

واوین 10-

[شب، دريا كنار]

‌ ‌دريا كونه‌ گوره، دريا لپه‌ ساحیل‌ ديما شوره، هر تا لپه‌ مره‌ چن‌ تا مالا دريا جا به‌ جُر آين‌ هيست‌ چوره‌

‌ ‌رزيني‌ گالوشا وربكشن‌ تا چكره‌

‌ ‌سر و كله، دس‌ و پر، فورش، قاب‌ فوروش، گوزگاليك‌

‌ ‌تام‌ توم‌ بزه‌ پره‌ جه‌ دريا فاكشن‌

‌ ‌باد دريا شوروما كوله‌ كوله‌ ساحيل‌ تك‌ جزنه، ايتا مالا، بولند بالا، چارشانه، پره‌ جا دس‌ فاكشه، پا نهه‌ پا اوسانه، خونيگايا لنگر كونه‌ او دور شران‌ ايتا روشنه‌ ابوشكا جا وارگانه، خايه‌ پرواز بوكونه، تاب‌ ناره‌

‌ ‌كوله‌ كوله‌ نور آيه،

‌ ‌ان‌ دونه‌ دوچولكسته‌ مرخه‌ چومان، نو‌ر جا ول‌ گيرن، شُوله‌ زنن‌

‌ ‌هندم‌ هوندمه‌ كی خو را از جا بكانه، بشه‌ تا خانه‌ چنبی كوف‌ خانه‌مان‌ بيدينه.

‌ ‌ناخبر، ايتا زر‌خ‌ دس‌‌ شوب‌ انا جه‌ جا كانه،

‌ ‌اَپا اوپا كونه، ايپچه‌ رايا فنديره، ايپچه‌ سرمالايا، نواستی نواستی، قار و قور بشكسته، شِه‌ پره‌ سر، شه‌ هتو خو پوشتا فنديره.

.پره‌ فاكشه‌ به، كرجی لنگرتاوده.

‌ ‌مالايان‌ كوله‌بار به‌ دوش‌ رو به سامان، شوروم‌ لا آويرابن.

‌ ‌ خانه ن‌ نور، ايتا ايتا دوكوشايه، تاريكي‌ همه‌ جايا فه بره،ایبچه نوبو‌

‌ ‌ناخبركي‌ فشفشان، فشان‌ كوئن‌ آسمانا.‌ ‌

کلن-المان.20.1.1998

‌ ‌1. زاستاب: مقر، ساختمان‌هاي‌ سنگي‌ با معماري‌ روسيه‌

‌ ‌2. فار: فانوس‌ دريايي، چراغ‌ دريايی

‌ ‌3. فايتون‌ (روسي): درشكه‌

‌ ‌4. چو چراغ: مشعل‌

‌ ‌5. مول: سنگ‌شكن، موج‌شكن‌

‌ ‌6. ماشك: نوعي‌ تور ماهيگيری

‌ ‌7. سوتكا: چراغ‌ زنبوری

‌ ‌8. جلاخان: آويزان‌

‌ ‌9. قاب‌ فوروش: صدف، گوش‌ماهی

------------------------------------------------

مطالب مرتبط:

نمایش گیلکی - داستان

مشتی هوای تازه...

شریر ما جیجاکه ورزان

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آپلیکیشن گیله قصه

 

 

عبدالرحمان عمادی

چه کسی آنلاین است؟

ما 30 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم