آمه خوشی یان

آمِه خوشی یان

دِ توماما بوستنی

نی یه

آپارتمان نیشتائیم

گول ِ مصنوعی

باهاره باوَردِه

لاب آمِه خانه مئن !

 

واگردان به فارسی :

 

خوشی های مان

دیگر تمام شدنی

نیست

آپارتمان نشسته ایم

گل مصنوعی

بهار را آورده است

درست وسط خانه ی ما !

 

یک پاسخ ارائه کنید