آمه شانامه آخر

پیله واز نوکوده

بکفتیم

هَن بؤ

آمِه شانامه آخره

خوشی !

 

واگردان فارسی :

 

پرش بلند نکرده

افتادیم

همین بود

آخر شاهنامه ما

خوشی اش !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید