آمه مایی سیفید

دیمیره سفید ماهی دریا دورون ؟

«علی اکبر مرادیان »

 

آمِــــه چومِــــــه مئـــن ، لـوتکــــا دیمیره

هیــــــزارتــــا لـوتکــــا و مـــــــالا دیمیره

نیمیره خوشکی جا ، کولی شمه شین

آمِـــــــه مایــــــی سیفید ، دریا دیمیره !

 

واگردان فارسی :

 

در میان چشم ما قایق غرق می شود

هزاران قایق و ماهیگیر غرق می شود و می میرد

در خشکی ماهی ( ریز و کوچک ) شما نمی میرد

ماهی سفید ما در دریا غرق می شود و می میرد !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید