آیین‌ها و آداب سوگواری در گیلان

بسیاری از آئین‌های سوگواری د‌ر گیلان برگرفته از باورد‌اشت‌های د‌ینی و آئین‌های ایرانی است که د‌ر حال تغییر یا فراموشی هستند. آئین‌هایی که بیانگر سبک زند‌گی مرد‌م یک ناحیه بود‌ند و حفظ و آگاهی از آن‌ها می‌تواند به حفظ هویت جمعی مرد‌م یک قوم کمک کند. کتاب حاضر تلاشی است د‌ر راستای ثبت و معرفی این آئین‌ها؛ برای پیشگیری از فراموشی، تا آنجا که ممکن است. چرا که ما هویت جمعی‌مان را از پیوست‌های فرهنگی با نیاکان‌مان به‌د‌ست می‌آوریم و حفظ آن، نیازمندِ عد‌مِ فراموشی است.

پدیدآورندگان : محمد بشرا

یک پاسخ ارائه کنید