ابوشجاع بویه

بویهٔ دیلمی مُکَنّیٰ به ابوشجاع فرزند پناه‌خسرو یک دیلمی بود که در نیمهٔ دوم قرن سوم هجری در گیلان زندگی می‌کرد و گویا شغل ماهی‌گیری داشت. او نسب خود را به شاهان گذشتهٔ ایران می‌رساند.

فرزندان او علی، حسن و احمد سلسلهٔ آل بویه را پی‌ریزی کردند.

یک پاسخ ارائه کنید