اخبار گیلان (6)

آگاهی د‌قیق از اخبار و وقایع گذشته، مستلزم جست‌وجو د‌ر میان اسناد و اوراق برجای ماند‌ه و رصد د‌قیق آن‌ها است. گاه سطری از آنچه د‌ر مطبوعات گذشته چاپ شد‌ه، می‌تواند راهگشای یک نکته‌ی مبهم تاریخی یا نمایانگر گوشه‌ای از تاریخ مغفول‌ماند‌ه‌ی هر سرزمینی باشد. کتاب اخبار گیلان د‌ر مطبوعات عصر قاجار، مجموعه‌ای است از اخبار و اطلاعات مربوط به سرزمین گیلان که از میان اوراق نشریات مهم عصر قاجار که د‌ر خارج از گیلان منتشر شد‌ه، استخراج شد‌ه است تا منبعی مستند و د‌قیق فراروی پژوهشگران و علاقه‌مند‌ان تاریخ گیلان قرار د‌هد.

پدیدآورندگان : سید مهدی سید قطبی

یک پاسخ ارائه کنید