ارابه

گیله قصه : پنجمین گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: ارابه

نیویشتن کس(نویسنده): اردشیرلرد

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

دپرکسه ادمونه موسون خو سره راسا گود خو کوجه دتره با اونه همکیلاسی خو سر جور بدی

نو دونس چی بگون 

اونه دتر خو همکیلاسی بگوت : این می پئره 

اینم اونه ارابئی

بدی چندی قشنگه؟

نو دونس چی خئن بگون .خو لاکو ور خجالت بکشه بو

بگوت : بشین خونه زئک 

بشین

اونه لاکو بگوت : بابا امره تی ارابه سر سوارا کونی؟

یک پاسخ ارائه کنید