استانداران گیلان

در طول 53 سال سلطنت پهلوی‌ها، 34 نفر تحت عنوان حکمران، فرماندار کل و استاندار پا به استان گیلان گذاشتند و هر یک از 2 ماه تا 4 سال بر مسند مهم‌ترین پست اجرایی این دیار تکیه زدند. این کتاب بی‌هیچ داوری درباره‌ی عملکرد این دولتمردان، تنها به شرح احوال و سوابق اداری آنان می‌پردازد تا دریچه‌ای باشد بر شناخت زمامدارانی که هر یک برای مدتی زمام امور این استان را در دست داشتند.

 

یک پاسخ ارائه کنید