اشعار 6-1

شعر گیلکی
بی یا
تی پیرانا
برانده باد ِدوش تاود
علف ِتازه دارشا دوکون
تی پاماله
کوچان ِسنگ ِبست ِسر
کن تاسایه
.وشتا دره

برگردان بفارسی
بیا
پیراهنت را
روی شانه های باد برهنه
بیاویز
شبنم تازه علف را بپوش
جاپایت
روی سنگفرش کوچه ها
زمان درازی است
(که)
در رقصند

یک پاسخ ارائه کنید