اصطلاحات 4

در این یادداشت سعی شده است اصطلاحاتی که در زبان گیلکی بسیار پرکاربرد است، لیست شود. اگر شما نمونه‌ای دیگر سراغ دارید، آن را ذکر کنید تا این مجموعه تکمیل گردد.
💫 اصطلاح ۸۱ام
✔️ «دیلء شیرین انار وأسئن»
◼ مفهوم: ناجه دأشتن؛ خوش خیالی گودن
🔻 جومله دل:
🔵 هچی تی دیلء شیرین انار وأنسین! او لاکو تره نیا انی نؤکونه.
(=هچی خؤرء اومیدوار نؤکون، …)


💫 اصطلاح ۸۲ام:
✔️ «توک دأشتن»
◼ مفهوم: سؤخؤن گوتنِ مئن خجالت نکشئن
🔻 جومله دل:
🔵 کیجه توکی دأره!
(ف: دختره عجب زبونی داره‌!)


💫 اصطلاح ۸۳ام:
✔️ «توک توک گودن»
◼ مفهوم: عصبی‌واری گوت‌واگو گودن؛ مشاجره گودن
🔻 جومله دل:
🔵 می همرأ توک توک نؤکون، تره یه‌دار زنم بککی ونرسی!
(ف: با من یکی بدؤ نکن، یکی می‌زنمت بیفتی پا نشی!)


💫 اصطلاح ۸۴ام:
✔️ «غوزء وگیتن»
◼ مفهوم: ناتمام بومؤنسه کارء دوروس ئاگودن
🔻 جومله دل:
🔵 ایمرو باغِ او چندته چانؤگوده دارء راس ئاگودیم ؤ دوخؤل بزأیم، «غوزء وگیتم».


💫 اصطلاح ۸۵ام:
✔️ «غوز وکتن»
◼ مفهوم: کاری که دپیته ؤ حل بؤؤنِ شی نیه
🔻 جومله دل:
🔵 ای کومباینِ خرابی أمره «غوز وکته».
(وکتن، بؤستن، بؤؤن، بیین)

 

💫 اصطلاح ۸۶ام
✔️ «یکی همرأ هوردن»
◼ مفهوم: به یکی آمدن
🔻 جومله دل:
🔵 ریش تی همرأ هوره.


💫 اصطلاح ۸۷ام:
✔️ «جؤنء گل بۊردن»
✔️ «جؤن گلِ بۊن بۊردن»
◼ مفهوم: مۊردن
🔰 پاینده لنگرۊدی گۊنه:
آخ جغله‌ٰن وختی ای را بنیشتم
شیمئه ویسین بل‌أیتم ؤ ببیشتم
شیمئه ویسین بمۊردم
جؤن گلِ بۊن ببۊردم

💫 اصطلاح ۸۸ام:
✔️ «(یه نفرِ) گبء دؤبؤن»
◼ مفهۊم: ارزش قائل بؤؤن ؤ گبء گۊش گۊدن
🔻 جۊمله دل:
🔵 آبرأر تۊ بؤشۊ پئرِ همرأ گب بزن، پئر تی گبء دره. (=آقا داداش تؤ برؤ با پدر صحبت کن، پدر واسه حرفت ارزش قائله/ حرف تؤ رؤ گۊش می‌کنه.)

💫 اصطلاح ۸۹ام:
✔️ «(یکیء) کۊل همأن»
◼ مفهۊم: تقصیر ندأشتن ؤ گردن دکتن
🔻 جۊمله مئن:
🔵 اۊن ماشینء خراب‌آگۊد، مره کۊل بۊمأ! (=اۊن ماشینؤ خراب کرد، افتاد گردن من!)

 💫 اصطلاح ۹۰ام:
✔️ «گِل فۊکۊن گۊدن»
◼ مفهۊم: خاک اضاف گۊدن؛ خاکء تقویت گۊدن (کنایی: ته‌بندی گۊدن؛ وشناییء گیتن)
🔻 جۊمله مئن: 
🔵 ایمرۊ دسباغِ مئن خیارء گل فۊکۊن بؤگۊدیم. (=امروز در باغ سبزی به خیار خاک اضاف کردیم.)

یک پاسخ ارائه کنید