اعضای خانواده و افراد دارای نسبت خانوادگی در زبان گیلکی

اعضای خانواده و افراد دارای نسبت خانوادگی در زبان گیلکی!

_____________________________________________

 

* پئر/ پیئر (=پدر)

* مار/ مائار (=مادر)

* پسر/ ریکا/ وچه (=پسر)

* دتر/ کیجا/ کؤر/ کیله/ لاکۊ  (=دختر)

 

* برأر (=برادر)

* خاخۊر (=خواهر)

* دأیی (=دایی)

* ماشل/ هالۊ (=خاله)

* عامۊ (=عمو)

* عممه (=عمه)

 

* عامۊ پسر (=پسر عمه)

* عامۊ دتر (=دختر عمو)

* عمه پسر (=پسر عمه)

* عمه دتر (=دختر عمه)

* دایی پسر (=پسر دایی)

* دایی دتر (=دختر دایی)

* ماشل پسر (=پسر خاله)

* ماشل دتر (=دختر خاله)

* ماشلزه (=خاله‌زاده)

 

* برأرزه (=برادر زاده)

* خاخۊرزه (=خواهر زاده)

 

* عارۊس/ گیشه (=عروس)

* زؤمه/ زؤما/ زاما (=داماد)

* همزؤمه (=باجناق)

 

* مرد/ مرداک/ مرکه (=شوهر)

*زن/ زناک/ زنکه (=همسر)

 

* زن پئر (=پدر زن)

* زن مائار (=مادر زن)

* زن برأر (=برادر زن)

* زن خاخۊر (=خواهر زن)

 

* شۊ پئر (=پدر شوهر)

* شۊ مائار (=مادر شوهر)

* شۊ برأر (=برادر شوهر)

* شۊ خاخۊر (=خواهر شوهر)

 

* پیلاپئر/ گت ٚپئر/ آببا (=پدر بزرگ)

* پیلامائار/ گت ٚمار/ أننه (=مادر بزرگ)

 

* پیلا آببا (=پدر پدربزرگ)

* پیلا أننه (=جده/ مادر مادربزرگ)

 

* وچه/ زأک/ زای/ سک (=بچه)

یک پاسخ ارائه کنید