الفبای معرفت شهدای فومن

کتاب «الفبای معرفت» خاطرات و عاشقانه‌های ۴۰۶ شهید ارتشی، سپاهی و بسیجی دوران دفاع مقدس است.

«کیوان پندی» از نویسندگان فومنی با حمایت ارتش این کتاب را در ۴۴۰ صفحه و ۴ فصل به رشته تحریر درآورده است.در این اثر تلاش گردیده تا سندی مکتوب از شرح احوال و اثار حماسه سازان شهرستان فومن باشد تا علاوه بر اینکه پشتوانه ای برای پژوهشگران تاریخ دفاع مقدس گردد. و چراغ روشن برای نسل امروز باشد .

یک پاسخ ارائه کنید