الو…!؟

       ” مجموعه‌ شعرِ گیلکیِ الو…!؟ “

محسن آریاپاد

این متن، یک بیانیه نیست
شناسه‌ی “شخی‌ شعر” است

دغدغه پر کردن جای خالی شعر آزاد طنز گیلکی از سال‌های دور همراه‌ام بود
من‌هم منتظر فرصت مناسب برای ارائه‌ی این رویکرد ادبی-اجتماعی بودم
در تیرماه ۱۳۹۳ خورشیدی پس از سرایش حدود ده قطعه شعر متفاوت با انواع بجامانده از شعرِ طنز گیلکی، انگیزه‌ای فراهم آمد تا این (نو پدیده) از جهات گوناگون در ارتباط با نیاز جامعه و آمادگی سرایندگانِ پسین و پذیرش مخاطبانِ نویسنده مورد بررسی قرار گیرد
نام نوع این (آفرینه‌ی تازه) که با سایر انواع شعر گیلکی تفاوت دارد؛ “شخی‌‌شعر””برگزیده شد.
مجموعه‌ی پیشِ رو نمونه‌ی این رویکرد است.

شناسه‌ی شخی شعر:

۱- ”شخی شعر” قالب کلاسیک و عروض شکسته‌ی نیمایی ندارد. نوعی شعر آزاد طنز گیلکی است که در چیدمانِ هدفمندِ گفتار، هم‌سو با خرده‌فرهنگ گیلکی متاثر از باور‌داشت‌های قومی و آموزه‌های منطقه‌ای و جهانی در چارچوب دگرگونی‌های زبانیِ کار‌آمد سروده می‌شود
۲- چسبندگیِ متن در آرایه‌ها با شکوفایی ذاتِ زبان گیلکی در پیوند با قریحه و مهارتِ شاعر، به آن، وزنِ ملایم ِ درونی و بیرونی می‌دهد تا مرزش با نثر، مشخص شود
۳- ”شخی شعر” کمتر از ده و بیشتر از بیست سطر نیست تا زبان، در متنِ آن، مجالِ نمود و بازنمودِ متعارف داشته باشد و در کوتاهی یا درازیِ بیش از حدِ متن، به چگونگیِ تاثیر در مخاطب، آسیب نرساند.
۴- مضامین و موضوعات آن، اجتماعی-انتقادیِ معقول در چارچوبِ طنز ملایم است و از همه‌ی آگاهی‌های گذشته و حالِ مربوط به زبان و شعر در حوزه‌‌های ادب و فرهنگ و هنر و….سود می‌جوید تا پایه‌های استوار و پیش‌رونده‌ی شعر طنز گیلکیِ فردا‌ها را در بهینه‌آرایی و به‌روز نگهداریِ پیوسته، زمینه‌سازی کند.
۵- متنِ “شخی‌شعر”، عاری از الفاظ رکیک و قصدآلود و مغایر با عفت اجتماعی است.
۶- پیچیدگیِ مفاهیم و معنا، در آن، کاربرد ندارد اما اشاره‌های آن، راهبرِ نشانه‌شناسانه و پدیدارشناسانه در ساختار و درون‌مایه، که شعر را پذیرفتنی‌تر می‌کند؛ بی‌شک، تضمینِ پایاییِ این نوع شعر است.

در این مجموعه، به تناسبِ پذیرش و کشش‌مندیِ روایت‌ها، گاهی از روشِ ترجمه‌ی موبه‌موی واژگان، و گاهی هم از ترجمه‌ی مفهومیِ جمله‌ها بهره‌جویی شده؛ در ضمن، برخی واژه‌ها که ممکن است برای مخاطبان، ناآشنا باشد، توضیحِ آن، در پانوشت‌ها، آمده است.
با آگاهی از توان‌مندیِ شاعران گیلان، امید است که ”شُخی شعر”برای باروریِ بیشترِ زبان گیلکی، به جامعه، شناسانده شود و زمینه‌ی تاسیس ِ “خانه‌ی شعر طنز گیلان” (گیلانِ شُخی‌شعرخانه) را فراهم آورد.
این بهین‌آرزو را پاس می‌دارم.

محسن آریاپاد
رشت- تیرماه ۱۳۹۵

منبع : کانال گیله‌برازه

یک پاسخ ارائه کنید