امتحان زوانه گیلکی

سلام گول براران و گیله خاخوران

می دانید که حالا خرداد ماه است و فصل امتحانات ، پس حالانوبت شما ست که در امتحان « زبان گیلکی » شرکت کنید .

بنده 20 سئوال طرح کرده ام که هر سئوال یه نمره دارد . بــه کسانیکه به ترتیب شماره به هر سئوال پاسخ درست بدهند

بنده در کامنت خودشان بـــــه آنها نمره خواهم داد و در پایان نفرات اول تا سوم معرفی و تشویق خواهند شد . بد نیست شما هم در این امتحان شرکت کنید و میزان گیلک بودن خود را محک بزنید . موفق باشید :

1- معنی واژ ه ی « زرزنگ » در زبان گیلکی چیست ؟ ج : زنبور

2- در زبان گیلکی به کسی که لکنت زبان دارد چه می گویند؟ج : جوت

3- «خون دیمیر » یعنی چه ؟ج:خونمردگی، کبودشدن پوست دراثرضربه

4- به گل بنفشه در زبان گیلکی چه می گویند ؟ ج : میشین

5- در زبان گیلکی « قوس و قزح » چه نام دارد ؟ ج : باباخان تیرکمان

6 – « دریا گوش » در زبان گیلکی به چه می گویند ؟ ج : صدف

7- معنی واژه ی « کتره » را بنویسید . ج : کفگیر

8 – به هر چیز تُرد و شکننده ، در زبان گیلکی چه می گویند ؟ج : کَرچ

9 – معنی واژه « لیشه (لئشه) در زبان گیلکی چیست ؟ ج : گاو ماده

جوانی که نزدیک زائیدن باشد

10- واژه ی « یامان » در زبان گیلکی چه معنی می دهد ؟ ج : ورم

عمومی بدن

11- به انجیر نامرغوب که پیش از رسیدن می ریزد، در زبان

گیلکی چه می گویند ؟ ج : کفتک

12- در زبان گیلکی واژه ی « سونه » چه معنی می دهد ؟ ج : توت

13- معنی واژه « سوکله » در زبان گیلکی چه می شود ؟ ج : خروس

14- معنی واژه ی « دسکلا » را بنویسید . ج : دست زدن از روی

شادی، کف زدن

15- به « هل دادن با دست یا با تنه » در زبان گیلکی چه

می گویند ؟ ج : دسکُل

16- به « وضو گرفتن » در زبان گیلکی چه می گویند ؟ ج : دسنماز

17- معنی « دوککو خوردن » را بنویسید . ج : یکّه خوردن

18- معنی واژه ی « سومبور » و « سوبول »را بنویسید . ج : زالو -کک

19- به « مورچه » و به « مورچه پردار » در زبان گیلکی

چه می گویند . ج : مورجانه – پوتار

20- به « طایفه شوهر » در زبان گیلکی می گویند . ج : مرده گود

یک پاسخ ارائه کنید