انجمن‌های گیلان در عصر مشروطه

تشکیل انجمن‌های ملی، سیاسی و صنفی در طلیعه‌ی انقلاب مشروطیت، از‌جمله دستاوردهای مهم روشنفکران آزادی‌خواه پس از سال‌ها تلاش و مبارزه بود؛ زیرا شکل‌گیری و فعالیت این انجمن‌ها موجب رشد آگاهی و توجه مردم نسبت به مقولاتی چون رفاه اجتماعی، امنیّت اقتصادی و دیگر حقوق مدنی‌شان شد و جبهه‌ای متحد و قدرتمند را در مقابل استبداد پدید آورد. کارکرد این انجمن‌ها در عرصه‌ی سیاسی ایران، منجر به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه شد و جبهه‌ای قدرتمند را در برابر اردوی مستبدین پدید آورد. فعالیت این انجمن‌ها با همه‌ی پیچیدگی‌های حاکم بر ساختار و مناسبات آن‌ها، به‌دلیل مقاومت محمدعلی شاه در برابر واگذاری قدرت و حاکمیت قانون، به اوج خود رسید. هرچند این شعله پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی فروکش کرد ولی اندکی بعد، از زیر خاکستر خفقان سربرآورد و به خلع خودکامه منتهی گردید.

یک پاسخ ارائه کنید