انجیر دار

 گیلˇ قصهٰ تقدیم کونیم.
ایمشبˇقصه:انجیر دار
نیویشتن کس : مهران توحیدی
دچین ویچین : اردشیر لرد
قصه لهجه: رستم آبادی

انجیر دار

مار داخاد: اِسوَند” آی اِسوَندَی” ای سیا انجیردارِ انجیرانا بیچین!

حَلِ مَلیجان هیچی” کِلاچان بِلاوارِسان هاما بُخوردِن! بَدَره (سطل)ِ دَستا که یِ تا لافُندکَلّه بَ کِ هَمَشُم مِ دَسا آبییِ” اَکَشی یُم.

یک پاسخ ارائه کنید