انواع ماهی های دریای کاسپبن(خزر)

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

تصویر ؛ ماهی گیری سنتی دربای کاسپین(خزر)

پژوهشگران، انواع ماهی های حوزه دریای کاسپین و رودخانه‌های در پیوند با آن را حدود” ۱۴۷ گونه” ذکر کرده‌اند.(رساله ماهیان شمال ایران/ ستار ماهیچی/ص٨)
انواع ماهی‌ ماهی دریای کاسپین :
١_ماهی آزاد( قزل آلای دریایی)
٢ ماهی قزل آلا( رودخانه ای)
٣_قزل ماهی (در رودخانه‌های کوهستانی)
۴_کپور
۵_ کُولی( شاکولی/ سیاه کولی/ سرخه کولی /ریزه کولی)
۶_اصلک ماهی
٧_ماهی سیم
٨_ سفید ماهی
٩_ ماش ماهی
١٠_ماهی سوف( سی – پی)
١١_ ماهی بینو( انگورخوره-ی – زردک ماهی)
١٢_ تول خوس ماهی ( ماهی که درلجن زندگی می کند.) / تول = لَجن / خوس= خوابیدن
١٣_ ماهی کفال
١۴_کُو لمه
١۵_ مارماهی
١۶_ اردک ماهی
١٧_ کیلکا( ماهی ریز )
١٨_انواع ماهی‌های غضروفی و بدون فلس( تاس ماهیان)

 

یک پاسخ ارائه کنید