اه و دوشواره”کاوه فرحمند” ره

اه و دوشواره”کاوه فرحمند” ره

درا واکود
وا
وی یه
چی چی لاسان
راسر
اینه نهه د ِ
راوه کونه
روبار
چی چی نن باموده تاماشا
_ -اوهوی
اوهوی

آ مقر سر تاماشایی نی یه/نا/نا/نا… –
درا واکود
می رفق ِ نقاش ِ بوم ِ سر
فوروز بامؤ
بوم
چوروکا بؤ.

برگردان:

درا باز کرد/شیون ِ باد
سنجاقک ها بر سر راه/ اینه می گذارند
رود/ سرریز می شود
گنجشک ها به تماشا امده اند
-اهای/اهای/ این غروب تماشایی نیست/ نه/ نه/ نه… -|
درا بازکرد/ روی بوم ِ رفیق ِ نقاشم ارمید
بوم
چروک شد.
“سوگ سرودی برای -کاوه فرحمند-”

کلن_ المان.بهمن 1398

یک پاسخ ارائه کنید