اَمـان زاک و زوکــــه دریــا کـــــناریـم

لبـه پــــور خــنده یـه پــامچـالا داریم

گــیریـم مــــوجه مَــــرَ پاخار مخاری

شِمه چوم کور ، کلّه مائی خواریم !

واگردان فارسی :

مـــا بچـــــه هـــای کـــــنار دریــا هستیــم

لب پُـــر خـــنده ی گُـــــــل پامچال را داریم

بـــــــا مــــوج در کشمکش مــــی شویـــم

چشمتان کور، ما کلّه ماهی خور هستیم!

یک پاسخ ارائه کنید