اَمِه دونیا تماشاخانه‌یه لاب

اَمِه دونیا تماشاخانه‌یه لاب
تماشاچی، نانِه بیداره یا خاب

جه بس‌‌کی فن بوخورده کوله‌کوله-
اونی چومان، باوَرده غورصه‌ جاَ آب

برگردان:

دنیای ما درست مانند تماشاخانه است
تماشاچی نمی‌داند خواب است یا بیدار

از بس که مرتب کلک خورده است-
چشمان‌آش از غصه آب‌مروارید آورده است

یک پاسخ ارائه کنید