ایتا چاخان – داستان

ایتا همساده پسر دارَم ،خایلی چاخانه! ایته روز منم الیکی ایتا چاخان اَنِه وَر بوگوفتم. بوگوفتم : « رشته فلکه گازه مئن ایتا ماشین به سورعت بامو بزا اینفرا ، اونه دس، پـاک بکنده ببوست، بکفت اوطرفه خییابان!»مِه همساده پسر بوگوفت:

« آئووووو … اَهَه اَهَه پراید بؤ ؟ منم بیدام !!!! »

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

ایتا : یکی / همساده پسر : پسر همسایه / دارَم : دارم /

الیکی : الکی / اَنه وَر : پیش او / بوگوفتم : گفتم / مئـن :

میان / بامو : آمد / بزا : زد / اینفرا : یک نفر را / اونـه دس :

دست او / پاک : کامـلا” ، بـــه طور کامل / بکنده ببوست :

کنده شد/ بکَفت: افتاد/ اوطرفه خییابان : آن طرف خیابان/

مِه : من ، مال من / آئوووووو : از اصوات تعجب / اهه اهه :

حرف تایید به معنی آره ، آره / بؤ : بود / بیدام : دیدم .

یک پاسخ ارائه کنید