این منم!

طاووس دیلبری بوکود

خو بال و پره وازه کود

رنگانه دئنه ره مرا دوخاد

شرمندا بوستم جه اَن همه مهمان نوازی

و قفس شرمنده تر.

 

ترجمه فارسی:

طاووس دلبری کرد

بال گشود

و مرا به دیدن رنگ ها دعوت نمود.

شرمنده شدم از این همه مهمان نوازی

و قفس شرمنده تر.

یک پاسخ ارائه کنید