بادس پس زئنه/ با پا پیش کشنه

لاجونی گَب / یک-ته لاجونی مَثَل (ایشتو)

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موضوع: بادَس پس زئنه/ با پا پیش کَشَنه

اگر بین گفتار و رفتار کسی فاصله بسیار باشد. زبانزدی داریم که؛ ” بادست پس می زند، با پا پیش می کشد!
لاجونئین گوتَن؛ با دس، پس زئنه/ با پا پیش کَشَنه!
دس=دست
پس زئنه= پس می زند
پیش کَشَنه= پیش می کشد
آن گاه که؛” گندم نمای جو فروش می شویم، زبانزد فوق، کاربرد پیدا می کند.

چه خوب است، یکرنگی و شفاف گویی. طوری که دیگران، در باره شخصیت ما، داوری یگانه ای داشته باشند.

با مهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید