بازارمج

شب دکفته. مشتری دِ پیدا نیه. چنتا دسته سیرَبرگ و تربچه، دونه سانه مورغانه، جه امروزَ بار بمانسته یه دوکونه زیبیل َ مئن.

 

چادرَ جه کمر واکونه خوسر نهه. خوره گِه:

خودا بوکونه پلا، نهاره جه بمانسته بی. سیرابیجه اَمرا، جغلان دوست داریدی.

برگردان:

“بازارگرد”یا دستفروش

شب شده. دیگر از مشتری خبری نیست. چند دسته برگ سیر و تربچه، دو سه تا تخم
مرغ، باقیمانده از بار امروز را توی زنبیل می اندازد. چادر را از کمر باز
می کند و روی سرش می گذارد. با خودش می گوید:
خدا کنه پلو از نهار باقی مونده باشه. با سیرابیج*، بچه ها دوست دارن.

*سیرابیج: غذایی ساده از برگ سیر و تخم مرغ.

یک پاسخ ارائه کنید