بازار

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: بازار

نیویشتن کس(نویسنده): نرگس مقدسیان

ایجرأ: شهرام دفاعی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

گئه
احسأنی، پۊل مۊل تی بسأطˇ مئن ننأ
أنهٰ جوأبه نٰدم. می مئأ می پئرأ زرخ نیگأ کونه گئه
خجألت بکش مرد! دو رۊزه کی زأی شئوندره…
می پئرأ نیگأ کۊنم. خۊمأره خۊمأره.

ای پرکأله جه داستان”بازار” بینویشته یه “نرگس مقدسیأن” کی ایمشب ایشناویدی.


مقدسیأن نویسنده یه متولد رشت ایسهٰ کی دوتا رمأن ؤ ایتأ کؤتاه داستان مجموعه به فارسی دأره ؤ ویشتر جه ده تأ کوتأه داستانˇگیلکی بینویشته کی گیله وا و نشریأت گیلأن مئن چاپ بؤبؤسته.

ایتأ جه دأستانانˇ اون بنام”جولفˇبجأر، جشنوأره “ولگ”سال ۱۳۹۱ مئن برگزیده بوبوسته بو. شهرام دفاعی هنرمندˇ شاعیر، ایمشبˇقصه بخأنده.

یک پاسخ ارائه کنید