باقلا دوبه آش

شِمِه شین مورغه سینه، آمِه شین خاش

اَمـــان واستــی بچـرخــیم ، مَثــلِه فُنتاش

دُوَستن آمِــه شین ، خـوفتن شِـمِه شین

شَــمَرَ خوش آیــِه ، بـــاقـلا دوبـــــه آش !

 

واگردان به فارسی :

 

سینه ی مرغ مال شما ، استخوان اش مال ما

ما باید در تکاپو مثل « فنتاش » دور خودمان به چرخیم

دویدن مال ما ، خفتن و خوابیدن مال شما

شما خوشتان می آید ، از آشی که باقلی هم درون آن باشد !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید