بررسی‌تاریخی‌پیرامون سیدجلال الدین‌ اشرف

✍تحقیق و پژوهش:

آرش آقاجانپور گزافرودی : دانش آموخته ارشد ایران شناسی، دانشکده علوم انسانی ،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول)

ابراهیم باوفا : استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

خطه‌ گیلان از دیرباز پناهگاه خاندان پیامبر(ع)، سادات و علویان بوده است‌. سادات و علویان، بنابه‌ دلایل‌ تاریخی‌ خطه‌ گیلان را برای استمرار مبارزه با دستگاه خلافت‌ به‌ عنوان ملجا و پناهگاه خود و آشنایی‌ مردمان این‌ خطه‌ باخاندان پیامبر و تشیع‌ برگزیدند. از همین‌ رو، در بین‌ استانهای ایران، سرزمین گیلان از نظر برخورداری از آرامگاه‌های منسوب به‌ خاندان اهل‌بیت‌ از جایگاه ویژه‎ای برخوردار است‌.

یکی‌ از مزارهای منسوب به ایشان، مزار سیدجلال الدین‌ اشرف می‌باشد که‌ در برخی‌ متون معاصر، فرزند امام موسی‌کاظم‌(ع) و در برخی‌ دیگر، از امامان زیدی مذهب‌ دانسته‌ شده است‌. این‌ نوشتار با روش مقایسه‌ تطبیقی‌ به‌ بررسی‌ گزارشهای معاصر، و واکاوی متون تاریخی‌ و مطالعات میدانی‌ پیرامون مزار سیدجلال الدین‌ اشرف می‌پردازد. به‌نظرمی‌رسد که‌ این‌ آرامگاه به‌ دلایل‌ تاریخی‌ می‌تواند متعلق‌ به جلال الدین‌هزاراسپی‌ یا جلال الدین‌حسن‌ نومسلمان باشد.

واژگان کلیدی: سیدجلال الدین‌ اشرف، اشرف بن‌ زید، اسماعیلیه‌، هزاراسپی‌ و جلال الدین‌ حسن‌ نومسلمان

 

 

سید جلاالدین اشرف

یک پاسخ ارائه کنید