بنز 190

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: بنز190

نیویشتن کس(نویسنده):مهران توحیدی

 ایجرأ: مهران توحیدی

گویش: رستم آبادی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

اُوختانا” آقا خدا بیامرز، یِتا بِنزِ 190 سِوِد (سفید) داشته که مَمی آُن سَر ” رَش _روبار” کار کُده.
صیبی صدایِ تَلق تَلق بَرِ پیش باما. ذوق ذوق کُنان بِدَوِستِم “مَمی فَرمانا فِشار بُدا دو تا پِلَ بوق بنزی بُزا (چَن جور بوق داشته)! آقا پیش بینیشت آمانُم پُشت. مِ جا ممی پُشت بأَ! …

یک پاسخ ارائه کنید