بهاری اخلاق

بهار

تی اخلاقَ داره

روزان، تابستانه

شبان، زمستان

خدایه شکر خزان ناره

 

برگردان:

بهار

خلق و خوی تو را دارد

روزها، تابستانی

شب ها، زمستانی
شکر خدا خزان ندارد

یک پاسخ ارائه کنید