بهار را می گویم

بدون التماس به ساعت

سروفت می‌آید

                               چه خوب

هیچ ایستگاه بازرسی ،

                               جلودارش نیست

مین‌های توطئه

تله‌های فریب

تورهای توهم

                            کارنامه‌ی ردی گرفته‌اند

و او همچنان

کالای خود

                     “امید ” را

                             قاچاق می‌کند

با یک نفس عمیق

و چهار فصل درازا

زندگی را انداره می‌گیرد

قدش را به پارسال می‌سنجد

پرشور می‌آید و ُ

                             مأیوس می‌رود

ماهنوز

از روی دست نمی‌دانم کدام سال

زندگی را کپی می‌کنیم

یک پاسخ ارائه کنید