بولبوله مست

بولبوله مست شبی درگلزار

تا سحر لب دنبست ازگفتار

 

نه به اون لهجه کی شادی باوره

باغه ره شوق زیادی باوره

 

نوحه ایی ازدیله آزرده جه غم

ناله ایی ازفلکه ظلم وستم

 

نوحه نه!!–ناله کی واهیل کنه دیل

ناله نه-ذجه بصد زارو ذبیل

 

دیل پریشان همه جمعیت باغ

ازگول نرگس و خوپوسه وزاغ

 

دشتی اون شب به جگر غصه جفت

تا سحر ناله بوگود–هیچ نخفت

 

عاقبت سربسلامت بدایید

بولبولا صبر وشهامت فدایید

 

کی بهار بی تو هاچین پاییزا

شادی امروز—عی تا دستاویزا

 

 

یک پاسخ ارائه کنید