بوچوک

بوچوک
بهار چوم‌برایی‌یا کشایی
                          دامون
من
            خط بوم
تو
             تومام شعرانِ بیت
رادوار بامویی
را
    د
       وار
اژداغا
         دهن کی واکود
آتش
خط سر بینیشت
رادوار
خطان لا
          دود نوبوست
                          دود

برگردان :

چمباتمه
          در انتظار بهار بود
                                 جنگل
خط بودم من
تو
          بیت تمام شعرها
راهگذر آمدی
را
      ه
          گذر
اژدها
        دهان که گشود
آتش
       سر خط نشست
راهگذر
در لابلای سطرها
                 دود نشد
                          دود

 

 

یک پاسخ ارائه کنید