بَگَم تِه ره من

فتــــورک سَک ، فتــــورکـه نوره مایا

سَکــان دوس داریــــدی ، ورَه ورایا

تِـــه ناز بایه مِه ره ،بَگَم تِـــه ره من

دیمیشتن خُب نی یه،سخته جگایا!

 

واگردان فارسی :

 

سگ حمله گر ، بر نور ماه حمله ور می شود

سگان دوست دارند ، سر و صدای پارس کردن را

نازت برای من بیاید ، برای ات بگویم

…شیدن بر جای سخت، خوب و مناسب نیست !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید