بِدوز

نیشتر کی بیبودوج

نخ جوکودنه م یاد بیگیر

چنقد بودوج وادوج بوکونم

می پاره پوره دیله

 

فارسی:

نیشتر که بودی

سوزن نخ کردن هم یاد بگیر

چقدر دوخت و دوز کنم

قلب پاره را

تابلوی نقاشی از خسرو روشن

یک پاسخ ارائه کنید