بکفته(افتاده)

رخشنه نیگیر مرا

تی بکفته یم

توقایی، می رسوایی طشته، تاودا صحرا تان

فارسی:

مسخره ام نکن

افتاده ی توام

عاشقی، طشت رسوایی مرا به صحرا انداخته(طشت رسوایی مرا به صدا درآورده)

یک پاسخ ارائه کنید