بۊردن (بُردن) burdən

صرف فعل گیلکی بۊردن/ فارسی بُردن

ؤ (o)

ۊ (u)

 

¤ ماضی ساده (بردم، بردی، برد، …)

 مثبت : بؤبۊردم، بؤبۊردی، بؤبۊرد، بؤبۊردیم، بؤبۊردین، بؤبۊردن

 منفی : نؤبۊردم، نؤبۊردی، نؤبۊرد، نؤبۊردیم، نؤبۊردین، نؤبۊردن

———————————

¤ ماضی نقلی (برده) » بؤبۊرده

———————————

¤ ماضی بعید (برده بودم، …)

مثبت : بؤبۊرده بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

منفی :  نؤبۊرده بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (برده باشم …)

مثبت : بؤبۊرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نؤبۊرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

 ———————————

¤ ماضی استمراری (می‌بردم، …)

 مثبت : بۊردم، بۊردی، بۊرد، بۊردیم، بۊردین، بۊردن

 منفی : نؤبۊردم، نؤبۊردی، نؤبۊرد، نؤبۊردیم، نؤبۊردین، نؤبۊردن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌بردم، …)

 مثبت : بۊرده نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : بۊرده ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : نؤبۊرده نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌بردم، …)

مثبت : بۊرده دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : بۊرده دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌بَرم، …)

 مثبت : بۊرده درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : بۊرده دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌بَرم، …)

سیاهکلرۊد:

 مثبت : بؤرم /borəm/، بؤری، بؤره، بؤریم، بؤرین، بؤرن

 منفی : نؤبۊرم، نؤبۊری، نؤبۊره، نؤبۊریم، نؤبۊرین، نؤبۊرن

قاسم‌آباد:

 مثبت : بؤرنم /borənəm/ بؤرنی، بؤرنه، بؤرنیم، بؤرنین، بؤرنن

 منفی : نؤبۊرنم، نؤبۊرنی، نؤبۊرنه، نؤبۊرنیم، نؤبۊرنین، نؤبۊرنن

———————————

¤ مضارع التزامی (ببَرَم، …)

 مثبت : بؤبۊرم، بؤبۊری، بؤبۊره، بؤبۊریم، بؤبۊرین، بؤبۊرن

 منفی : نؤبۊرم، نؤبۊری، نؤبۊره، نؤبۊریم، نؤبۊرین، نؤبۊرن

———————————

¤ فعل امر  : بؤبۊر (=ببر)
¤ فعل نهی : نؤبۊر (=نبَر)

یک پاسخ ارائه کنید