بیچاره زن

بیچاره زن

مترسکی ساخته بود

ازآدمی که مردنام داشت؟

نان آورخانه اش بود هرروز…..

چندبار-به توصیه وچغولی خواهرومادرش

زن را با کمربندچرمی سگک پهن تنبیه میکرد…..

.وقتی که مردازخانه بیرون میزد

زن باکمربندچرمی سگک پهن..

به زیرزمین خانه میرفت-

وباتمام خشم وغضب خود بجان مترسک می افتاد

…آنگاه سبکبارورهاازرنج وغمهای روزی

که پشت سرگذاشته بود به عشق ورزی خود..

ادامه میدادوهمچنان زن خانه بود…بیچاره زن…….؟!

یک پاسخ ارائه کنید