ترانه های گیلکی

شاید با توجه به مولفه‌های زیبایی‌شناسی ادبیات امروز، زیبایی‌های فرمی و تکنیکی ادبیات عامه، چندان مجاب‌کننده نباشد؛ اما پرداختن به این بخش ادبی و جمع‌آوری آن،به مراتب مهم‌تر و ضروری‌تر از آن است که صرفاً جنبه‌ی التذاذ هنری آن مدنظر قرار گیرد.

 

پدیدآورنده “دکتر منوچهر ستوده”

یک پاسخ ارائه کنید