تراکتور

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: تراکتور

نیویشتن کس(نویسنده): یوسف عبداللهی

ایجرأ: یوسف عبداللهی

گویش: دیلمی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

یتأ پیر مرکه که اینه جؤن هم تیل بۊ با تعجب بگۊد: این ده چی هیسه؟!!!
یهٰ نفر دیگه اونه جوابأ بدأ : گمانم این تراکتوره …دیرۊز صومی سر، اۊس حسین بدیم شؤ دۊبۊ
گۊد خأ بشؤم تراکتور بیارم می زمینˇ شخم بزنه
پیر مرکˇ بگۊد :چی؟!! بکأره؟؟ مگر این ورزأ؟؟

یک پاسخ ارائه کنید