ترسئن (ترسیدن) tərsen

صرف فعل گیلکی ترسئن/ فارسی ترسیدن

 

¤ ماضی ساده (ترسیدم، ترسیدی، ترسید، …)

 مثبت : بترسئم، بترسئی، بترسئه، بترسئیم، بترسئین، بترسئن

 منفی : نترسئم، نترسئی، نترسئه، نترسئیم، نترسئین، نترسئن

———————————

¤ ماضی نقلی (ترسیده) » بترسئه

———————————

¤ ماضی بعید (ترسیده بودم، …)

مثبت : بترسئه‌بؤم، بترسئه‌بی، بترسئه‌بؤ، بترسئه‌بیم، بترسئه‌بین، بترسئه‌بؤن

منفی : نترسئه بؤم، بی، بؤ، بیم، بین، بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (ترسیده باشم …)

مثبت : بترسئه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نترسئه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌ترسیدم، …)

 مثبت : ترسئم، ترسئی، ترسئه، ترسئیم، ترسئین، ترسئن

 منفی : نترسئم، نترسئی، نترسئه، نترسئیم، نترسئین، نترسئن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌ترسم، …)

 مثبت : ترسنم، ترسنی، ترسنه، ترسنیم، ترسنین، ترسنن

 منفی : نترسنم، نترسنی، نترسنه، نترسنیم، نترسنین، نترسنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بترسم، …)

 مثبت : بترسم، بترسی، بترسه، بترسیم، بترسین، بترسن

 منفی : نترسم، نترسی، نترسه، نترسیم، نترسین، نترسن

———————————

¤ فعل امر  : بترس
¤ فعل نهی : نترس

یک پاسخ ارائه کنید