تلفظ «کجا» در گویش‌های مختلف زبان گیلکی

⚡️ کلمات زیر در گویش‌های مختلف زبان گیلکی به معنی «کجا، چه مکانی» استفاده می‌شوند:

🔵 کۊجه، کجه، کاجه، کؤجه، کۊیجه، کمیجه

🔵 کۊجأر، کمیجأر

🔵 کۊیه، کایه، کؤیه، کای، کمیه

🔵 کؤره، کارأ، کۊرا

🔵 کۊیندر، کمیندر

🔵 کۊ، کؤ

🔵 کۊیان، کمیان

 

🔰 چند مثال:

🔴 کۊجه دری؟

(فارسی: کجا هستی؟)

 

🔴 کؤره شی ایسی؟

(فارسی: اهل کجا هستی؟)

 

🔴 کؤیه شؤن دری؟

(فارسی: کجا داری می‌ری؟)

 

🔴 کۊیان دری؟

(فارسی: کجاها هستی؟)

یک پاسخ ارائه کنید