تنبیه

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: تنبیه

نیویشتن کس(نویسنده):مارال علیزاده

 ایجرأ: کیا حدایقی

گویش: رشتی

دیچین واچین(ادیت): کیا حدایقی

 

بۊگفتم: خأ خأ اوو چاقˇ پسره؟
بۊگفت: أهأ ده بابا هون. ایمروز صیقلانیه بزه…
-بزه؟چۊتؤ بزه ری؟ زأکانم هتو خوجˇ منستن فأندرستیدی؟
-أئووو تی دیل خوشه یه! کی از صیقلانی دیلˇ خوش داره أخه بأبأ؟ می دهنˇ وأنۊکۊن! …

یک پاسخ ارائه کنید