تنگامه!

چومه فوچینم

فوچینم

فوچینم

اوقد کی،

شب به تنگ بایه.

فارسی:

چشمم را می بندم

می بندم

می بندم

آن قدر که

شب به تنگ بیاید.

یک پاسخ ارائه کنید