تنگوله

ای وار ایتا پیله صدا،

جه خواب بیداره نوکونه ترا

ای وارم ایتا تونگوله،

ترا جه جا کَنِه

فارسی:

گاهی صدایی بلند

بیدارت نمی کند از خواب

یکبار هم تلنگری،

تو را از جا می کند.

یک پاسخ ارائه کنید