ته چومان

تِـه چومـان تـا مِـه چومـانا وَکفته

بَمَــــردم نـاخبــر مِـــه نـاف دکفته

مگــــر تِـه مـا ر تَــرَ انجیل بزاسته

بـی صاحاب مِـه دهانا آو جکفته!

 

واگردان به فارسی :

 

چشمان ات تا به چشمان من افتاد

مُردم ، ناگهان دل ام فرو ریخت

انگار مادرت ، تو را انجیر زائیده است

در دهان بی صاحب من ، آب افتاد !

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید