تیاتر

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: تیاتر

نیویشتن کس(نویسنده): پرویز فکرآزاد

ایجرأ: پرویز فکرآزاد

گویش: رشتی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

أحمد پأ چسبأنه:
– ایطأعت تیمسأر! من ؤ جغلأن، نهایت حق ؤ سعی یأیهٰ کۊنیم کی نمأیش حیسأبی دیدنی ببهٰ تیمسأر! حضرتعألی خأطر جمع ببه!
تیمسأر می قدˇقوأره فأندیره ۊ غش غش خنده کۊنه:
– سأغرزأنی یم مگر خأیه بأزی بؤکونه هه پأچˇقدˇ مره؟ ده جه اؤن رشیدتر پیدأ نۊکۊدیدی؟
کأرگردان ایوأردم پأ چسبأنه:
– قربأن!فقط ایتأ کوتأه نقش دأره!

یک پاسخ ارائه کنید